Even Gestella voorstellen

Op deze pagina willen we even de “Heemkundige kring Gestella”, zoals de vereniging officieel heet, voorstellen.

Oprichting en evolutie
De heemkring kent al een lange geschiedenis. Op 14 oktober 1976 werd de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde – kern Gistel – opgericht. Daaruit ontstond op 20 september 1990 de heemkring Gestella vzw en werden de eerste statuten gepubliceerd in het BS van 20 september 1990 (refertenummer 14367). Intussen heeft de heemkring haar interessegebied uitgebreid tot een ruimere regio rond Gistel en zijn ook de doelstellingen nauwkeuriger omschreven.

Werkingsgebied
Gestella heeft haar maatschappelijke zetel in de Warandestraat 29b te 8470 Gistel. Haar oorspronkelijk interessegebied omvatte het gebied gevormd door groot-Gistel en de gemeenten van het historische Ambacht Gistel. Deze gemeenten maken nu deel uit van grotere entiteiten met name Oudenburg (Westkerke, Roksem), Jabbeke (Zerkegem), Ichtegem (Bekegem), Koekelare (Leke) en Middelkerke (Sint-Pieters Kapelle) en bijgevolg is het interessegebied dan ook verruimd tot die gemeenten.

Doelstellingen
De vereniging stelt zich tot doelen: - het verzamelen en bijhouden van alle mogelijke informatie van heemkundige, familiekundige en historische aard en dit voornamelijk met betrekking tot het werkingsgebied; - het aanmoedigen en desgevallend bijdragen tot de studie van onderwerpen met betrekking tot familiekunde, geschiedenis, heemkunde en volkskunde van de steden en gemeenten gelegen binnen haar werkgebied.

Activiteiten
Om haar doelstellingen te realiseren legt de vereniging zich toe op: - het verzamelen o.a. door schenkingen, aankoop, ruilen, …. van documentatie (boeken, publicaties, ...) alsook het inventariseren en archiveren ervan; - het organiseren van o.a. voordrachten, lezingen, tentoonstellingen, geleide uitstappen,…; - haar archief ter inzage geven van allen die erom verzoeken; - het publiceren van resultaten van studies; - samenwerken met overheden en verenigingen die hetzij geheel of gedeeltelijk opkomen voor de bescherming van het cultuurhistorisch erfgoed.

Bestuur
Binnen de vzw zijn er 3 bestuursniveaus; de respectievelijke bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten (zie hierna). De bestuursorganen zijn als volgt samengesteld:

Algemene Vergadering (alfabetisch): Johan Bussche, Filip Debaillie, Liliane Demoortele, Nadine Devisscher, Lucien Maes, Roger Rondelez, Erna Ruys, Stefaan Sabbe, Kaat Schreel, Erik Vandecasteele, Magda Van Moortel, Paul Van Pamel, Jan Verheyde en Guido Volcke,

Bestuursorgaan: - Voorzitter: Roger Rondelez - Ondervoorzitter: Jan Verheyde - Secretaris: Liliane Demoortele - Penningmeester: Erna Ruys - Bestuursleden (alfabetisch): Filip Debaillie, Kaat Schreel, Magda Van Moortel, Paul Van Pamel en Guido Volcke

Dagelijks Bestuur: (alfabetisch): Liliane Demoortele, Roger Rondelez, Erna Ruys, Kaat Schreel, Jan Verheyde en Guido Volcke

Ereleden: (alfabetisch): Germain Bonte, Edgard Vandousselaere, André Vanhulle, André Van Poucke en Gilbert Yperman

Aanspreekpunten:

Niet alleen om de vereniging draaiend te kunnen houden maar ook om de bezoeker inzicht te geven van wie wat doet en bij men met specifieke vragen terecht kan is hieronder een overzicht. We vermelden ook hun contactadres:

Taak, bevoegdheid, opdracht - Wie - Inhoud - Hoe contacteren?


Redactieraad: Dagelijks bestuur - Keuze van de weerhouden artikelen Gestella Krantje. 
♦ info@gestella.be

Pool zaalverantwoordelijken: Erna Ruys, Erik Vandecasteele en Jan Verheyde.  
♦ info@gestella.be

PR: Kaat Schreel - Aanspreekpunt voor vragen om informatie.
♦ kaat.schreel@gestella.be    
     ​
Website: Guido Volcke - Beheerder van de website en het op punt stellen ervan. 
♦ guido.volcke@gestella.be

Bibliotheek: Lucien Maes - Inventarisatie van documentatie en het à jour houden ervan. 
♦ lucien.maes@gestella.be

Facebook: Filip Debaillie - Beheerder Facebook.

Inventarisatie Rouwbrieven en Bidprentjes: Magda Van Moortel - Inventariseren van bidprentjes en rouwberichten. 
♦ magda.vanmoortel@gestella.be